Základná škola s materskou školou

CIEĽE A POSLANIA VÝCHOVY v ŠKD

Organickou súčasťou základnej školy v Hrnčiarovciach nad Parnou je školský klub detí (ŠKD). Jeho úlohou je individuálny a spoločenský rozvoj dieťaťa, ktorý ovplyvňuje všetky stránky jeho osobnosti. Čas strávený v ŠKD je potrebné múdro využiť na odpočinok, posilnenie zdravia a rozvoj záujmovej činnosti. Preto je po skončení vyučovania do programu ŠKD zaraďovaná činnosť odpočinková, relaxačná a rekreačná, ktorá umožňuje deťom aktívny odpočinok a najmä pobyt na čerstvom vzduchu, nakoľko vyučovací proces kladie na deti vysoké nároky a vyvoláva v nich psychickú i fyzickú únavu. Odpočinková a rekreačná činnosť je preto významnou súčasťou obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti  ŠKD, pomáha odstraňovať únavu, kompenzuje jednostranné zaťaženie. Najvýraznejšie sa to prejavuje u žiakov prvého ročníka, ktorí sa len postupne vyrovnávajú so zvýšenými nárokmi.

Školský klub detí je výchovno-vzdelávacím zariadením, ktoré v čase mimo vyučovania  zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v spolupráci s rodinou a v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami. Utvára podmienky na hravú, záujmovú a oddychovú činnosť detí, pomáha pri ich príprave na vyučovanie a podieľa sa na rozvíjaní ich nadania, špecifických schopností a tvorivosti.

Pravidelná činnosť sa riadi platnými zákonmi, nariadeniami, vyhláškami týkajúcimi sa ŠKD. 

Kontakt

ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou

riaditel.zshrnciarovce@gmail.com

Kostolná 28
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

033 5548 489 riaditeľ ZŠ
0905 507 697 riaditeľ ZŠ
0918 602 894 ZŠ zborovňa budova A
0911 835 088 ZŠ zborovňa budova B
033 5548 123 škôlka

Vyhľadávanie

© 2011-2016 ZŠ Hrnčiarovce, aktualizácia: február 2017, Mgr. Martina Neuová

Vytvorené službou Webnode