Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných škôl a je každoročne vyhlasovaná a organizovaná ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných  škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.

Do školského kola (2. ročník OSJL) sa tento rok dobrovoľne prihlásilo krásne číslo – 15 žiakov z VIII. a z IX. ročníka. Jedno celé popoludnie bolo venované trom častiam z oblasti nášho jazyka – teoretickej časti, písomnej časti, ktorá pozostávala z transformácie textu a z ústnej časti, kde si žiaci trénovali svoj ústny prejav  na určenú tému. Vyhodnotenie olympiády okrem postupového miesta prinieslo aj spätnú väzbu žiakom o ich úrovni vedomostí v slovenskom jazyku a v literatúre.

Umiestnenie:

1. miesto: N. Skalková 

2. miesto: M. Čmehýlová

3. miesto: E. Skalková 

N. Skalková postúpila do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 28.11. 2018 v Kalokagatii v Trnave. Spomedzi 23 súťažiacich z trnavských a vidieckych škôl obsadila nádherné druhé miesto. 

Mgr. A. Susková