Environmentálna výchova v šk. roku 2013/2014

LESNÁ PEDAGOGIKA – beseda s lesníkmi

Dňa  12. mája 2014 sme pod vedením Mgr. Kabátovej na našej škole zorganizovali besedu s lesníkmi, ktorej sa zúčastnili žiaci 3., 4., 5., 6., 7., a  9. ročníka.

Lesná pedagogika je environmentálne vzdelávanie zamerané na spoznávanie prírody, života v lese a objavovanie prírodných tajomstiev prostredníctvom hier a zážitkov.

  • Sústreďuje sa nielen na získavanie poznatkov, ale najmä na rozvoj celej osobnosti.  
  • Vzbudzuje radosť a záujem o les.
  • Buduje pozitívny vzťah k prírode, k okoliu, i k sebe samému.
  • Rozvíja zručnosti a vedomosti.
  • Motivuje na zmenu správania, posilňuje pocit zodpovednosti a úctu k životu
 
Viac informácií o vzdelávaní na www.lesnapedagogika.sk
Celý článok

Jarný zber papiera

Opäť sa uskutočnil jarný zber odpadového papiera. Niektorí žiaci sa snažili viac ako ostatní. Tu sú ich mená:

Najlepší zberači školy
Meno Trieda
Lacenová Adela I.
Horváth Martin II.A
Haršány Ondrej II.A
Hanicová Petra III.
Drobný Tomáš III.
Skalková Nina IV.
Skalková Ema IV.
Ľudrovanová Barbora V.
Záhončíková Barbora VI.
Skalka Tomáš VIII.
Hrašna Marek VIII.
Dubovská Vanessa VIII.
Šimončičová Lucia VIII.

Najaktívnejšími triedami v jarnom zbere papiera boli štvrtáci (148 kg na žiaka) a šiestaci (157 kg na žiaka), ktorí si odniesli ocenenie v podobe výbornej torty.  

Celý článok

Exkurzia do jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach

Dňa 18. novembra absolvovali žiaci 1. ročníka so svojou triednou učiteľkou exkurziu do jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Pracovník jadrovej elektrárne deťom premietol o energii okolo nás krátke rozprávky spojené s prednáškou. Žiaci si mohli vyskúšať i výrobu elektrickej energie na minigenerátore. Na záver exkurzie sa deti previezli autobusom po areáli elektrárne, pričom sa im naskytol pohľad na chladiace veže a elektráreň z bezprostrednej blízkosti. 

Viac foto

Celý článok

Jesenný zber papiera

Jesenný zber papiera sa niesol v duchu viacerych zmien. Po prvý krát sme neodmeňovali najlepších zberačov jednotlivých tried, ale najlepších zberačov školy. Sú to všetci žiaci, ktorí priniesli do zberu viac ako 300 kg použitého papiera. Ich odmenou bolo pozvanie na štýlovú opekačku s výbornou tortou.

Najlepší zberači školy
Meno Trieda
Hittrich Jakub II.A
Drobný Tomáš III.
Hanicová Petra III.
Skalková Nina IV.
Skalková Ema IV.
Ondrejičková Timea IV.
Dugovičová Pavlína IV.
Škorec Marcel IV.
Hrašna Viktor IV.
Schmidtová Andrea IV.
Záhončíková Barbora VI.
Skalka Tomáš VIII.
Hutár Viktor VIII.
Horváthová Katarína VIII.
Vadovič Sebastián VIII.
Polášek Matej VIII.
Moncmanová Miroslava VIII.

Najlepšími zberačmi školy sa stali šiestaci, ktorí v prepočte na jedného žiaka priniesli 134 kg použitého papiera a aj oni sa tešili zo zaslúženej sladkej odmeny.

Viac foto

Celý článok

Naše prvé herbáre

"Herbár (lat. herbarium) je zbierka sušením konzervovaných a lisovaním do plochy upravených rastlín, ktoré sú upevnené, alebo voľne položené na listoch papiera spolu s herbárovým lístkom".

Toto je stručná charakteristika herbáru podľa wikipédie. Naši štvrtáci si tvorili svoje herbáre od mája do septembra 2013. Ich obsahom sú rastliny, kvety a listy stromov. Časti rastlín zberali, upravovali a sušili doma. Každú rastlinu pomenovali, uviedli deň, kedy ju našli a miesto, kde ju našli. Výsledkom ich niekoľkomesačnej práce sú herbáre, ktoré im pripomínajú nielen obdobie leta, ale aj čas strávený v prírode s rodičmi. Priložená fotodokumentácia je dôkazom toho, že túto úlohu zvládli skutočne výborne.

Viac foto

 

Celý článok