Súťaže a olympiády 2018/2019

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných škôl a je každoročne vyhlasovaná a organizovaná ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných  škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.

Do školského kola (2. ročník OSJL) sa tento rok dobrovoľne prihlásilo krásne číslo – 15 žiakov z VIII. a z IX. ročníka. Jedno celé popoludnie bolo venované trom častiam z oblasti nášho jazyka – teoretickej časti, písomnej časti, ktorá pozostávala z transformácie textu a z ústnej časti, kde si žiaci trénovali svoj ústny prejav  na určenú tému. Vyhodnotenie olympiády okrem postupového miesta prinieslo aj spätnú väzbu žiakom o ich úrovni vedomostí v slovenskom jazyku a v literatúre.

Umiestnenie:

1. miesto: N. Skalková 

2. miesto: M. Čmehýlová

3. miesto: E. Skalková 

N. Skalková postúpila do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 28.11. 2018 v Kalokagatii v Trnave. Spomedzi 23 súťažiacich z trnavských a vidieckych škôl obsadila nádherné druhé miesto. 

Mgr. A. Susková

     

Celý článok

Súťaž JUNIOR.NÁBOJ

Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Tento rok sa aj naša škola zapojila do tejto súťaže. Náš tím tvorili N. Gajdošíková a N. Skalková, M. Čavojský a S. Marko. Svoju dávku invencie a dôvtipu si zmerali dňa 23.11.2018 so žiakmi z celého Trnavského kraja a to na SOŠ v Trnave, kde sa tento rok konala súťaž. V časovom limite sa im podarilo správne vyriešiť 8 matematicko-fyzikálnych úloh. Súťažiacim srdečne gratulujeme.

Tu je ukážka pár príkladov, s ktorými sa žiaci museli popasovať, trúfli by ste si aj vy o rok?

Úloha 3 . . . pomaly dlhšie ideš

Miška ide z chalupy do mesta vzdialeného 250 km. Prvú hodinu cesty ide priemernou rýchlosťou 50 km/h. Akou rýchlosťou má ísť po zvyšok cesty, aby bola jej výsledná priemerná rýchlosť dvojnásobná?

Úloha 7 . . . zábavné čísla

Prirodzené číslo nazveme zábavným práve vtedy, keď obsahuje iba číslice 1, 2 alebo 3. Koľko zábavných čísel menších než 1 000 existuje?

Úloha 11 . . . výkonné stroje

Rýchlovarná kanvica vykonala za čas t1 = 2 min prácu W1 = 120 kJ, zdroj high-end počítača vykonal prácu W2 = 14,4 MJ za t2 = 8 h. Ktoré zariadenie je výkonnejšie? Uveďte ako pomer výkonov P1/P2.

Mgr. P. Haladová

Celý článok

Informatická internetová súťaž iBobor

V týždni od 12. do 16. novembra 2018 na našej škole prebehla internetová informatická súťaž iBobor. Súťažili žiaci od druhého ročníka až po veľkých deviatakov. Napriek tomu, že sa v tomto školskom roku nezúčastnili odcestovaní žiaci šiesteho ročníka, môžeme sa pochváliť väčším počtom úspešných riešiteľov ako v predchádzajúcich rokoch. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme. 

Mgr. M. Neuová

Kategória Počet úspešných riešiteľov
Drobec 5
Bobrík 12
Benjamín 14
Kadet 15

 

Celý článok