Súťaže a olympiády 2018/2019

Hollého pamätník - postupové kolá

Obvodné kolo

Hana Susková (III. r.) – 2. miesto – I. kategória/próza

Katarína Valentová (V. r.) – 1. miesto – II. kategória/poézia

 

Okresné kolo

Hana Susková (III. r.) – 2. miesto – I. kategória/próza

Katarína Valentová (V. r.) – 1. miesto – II. kategória/poézia

Mária valentová (VI. r.) – 1. miesto – II. kategória/próza

 

Krajské kolo

Katarína Valentová (V. r.) – 2. miesto s návrhom na postup do celoslovenského kola Hviezdoslavov Kubín – II. kategória/poézia

Mária Valentová (VI. r.) – 1. miesto – priamy postup do celoslovenského kola Hviezdoslavov Kubín -  II. kategória/próza

Mgr. A. Susková

Celý článok

Štúrove a Hollého rétorické Drahovce

Dňa 17.4. sa na ZŠ v Drahovciach uskutočnilo krajské kolo rétorickej súťaže Štúrove a Hollého rétorické Drahovce. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách. Našu školu reprezentovali Mária Valentová zo VI. ročníka a Marcela Čmehýlová z VIII. ročníka. 

Úlohou Márie bolo počas 10 minútového vymedzeného časového limitu domyslieť príbeh podľa vlastnej fantázie a prerozprávať ho pred divákmi a trojčlennou porotou. Marcela si musela už doma pripraviť text – úvahu a naučiť sa ho rétoricky predniesť. Druhou časťou bolo v priebehu 10 minútového limitu vymyslieť rozprávanie s prvkami opisu na vyžrebovanú tému.

Obe dievčatá si viedli ukážkovo. Mária Valentová vyhrala prvé miesto a postupuje do celoslovenského kola do Zvolena. Marcela Čmehýlová zaujala porotu svojou úvahou na tému Vzdať sa či nevzdať a bola ohodnotená ako najlepšia žiacka práca. Obom dievčatám srdečne gratulujeme.

Mgr. Alena Susková

Celý článok

Pytagoriáda 2018/2019 – okresné kolo

 Dňa 26. a 27.3.2019 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády na ZŠ Atómova v Trnave. Našu školu reprezentovali Jakub Rubaninský, Jakub Haršány, Filip Rubaninský, Marek Tlčík, Samuel Veselý, Silvester Marko. Tento rok sa úspešným riešiteľom stal Jakub Rubaninský. I keď sa ostatným žiakom nepodarilo vyriešiť 10 úloh, aby získali body za čas, bolo vidieť ich veľkú snahu. Dúfame, že o rok sa im podarí znova postúpiť a zlepšiť si výsledok. Jakubovi srdečne gratulujeme.

Mgr. P. Haladová

Celý článok

Školské kolo súťaže Hollého pamätník

Dňa 18. 2. 2019 sa uskutočnilo školské kolo Hollého pamätníka. Žiačka 6. ročníka Mária Valentová súťaž otvorila prednesom, ktorým žiakov motivovala k podaniu čo najlepších recitátorských výkonov. Následne zasadla s pani učiteľkami (Suskovou, Milučkou, Matekovou a Ondrejičkovou) za porotcovský stôl. Spoločne vyhodnotili súťaž nasledovne:

I. kategória – poézia: 

                 3. miesto – Petrášová Ivana

                       próza:  

                1. miesto – Susková Hana

                 2. miesto – Marková Ella

                 3. miesto – Hittrichová Hana

II. kategória – poézia: 

                 1. miesto – Valentová Katarína   

                       próza: 

                 1. miesto –Petrášová

                 2. miesto – Hornáková Dominika

III. kategória – poézia:   

                  1. miesto  -  Mižu Andrej

                       próza:     

                   1. miesto  – Čmehýlová Marcela

Víťazom srdečne blahoželáme!

Mgr. A. Susková

Celý článok

Cesta okolo sveta

Žiaci 4. ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže Cesta okolo sveta, ktorú usporiadalo CVČ Kalokagatia. Prostredníctvom výtvarného prejavu žiaci stvárnili jednotlivé mestá sveta – ich najzaujímavejšie dominanty, zaujímavosti a nevšednosti, ako napr. Eiffelovu vežu, Čínsky múr, Big Ben, Šikmú vežu v Pise. Z našich žiakov sa na 1. mieste umiestnil J. Haršány so svojou priestorovou prácou. Srdečne gratulujeme!

 Mgr. Milada Mateková 

Celý článok

Školské kolo Pytagoriády

V dňoch 12. a 13. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo obľúbenej matematickej súťaže Pytagoriáda. Je to súťaž, v ktorej ide o dôvtip, pozornosť a rýchlosť. Súťažilo 31 žiakov 1. stupňa a 79 žiakov 2. stupňa. My sme radi, že sa medzi nimi našli šikovní „matematici“. Najlepší z nich sa zúčastnia okresného kola, ktoré sa uskutoční 26. a 27. marca 2019. 

Úspešnými riešiteľmi školského kola sa stali:

Kategória

Úspešní riešitelia

P3

Rubaninský Jakub

Libichová Romana

Rapant Lukáš

P4

Kuchar Šimon

Haršány Jakub

P5

Rubaninský Filip

Kolesová Kristína

Libich Oliver

Hornáková Dominika

P6

Vladovičová Veronika

Tlčík Marek

Lovecký Jakub

P7

Veselý Samuel

P8

Babčan Karol

Marko Silvester

 

Všetkým žiakom srdečne gratulujeme.

Mgr. Petra Haladová

Celý článok

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných škôl a je každoročne vyhlasovaná a organizovaná ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných  škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.

Do školského kola (2. ročník OSJL) sa tento rok dobrovoľne prihlásilo krásne číslo – 15 žiakov z VIII. a z IX. ročníka. Jedno celé popoludnie bolo venované trom častiam z oblasti nášho jazyka – teoretickej časti, písomnej časti, ktorá pozostávala z transformácie textu a z ústnej časti, kde si žiaci trénovali svoj ústny prejav  na určenú tému. Vyhodnotenie olympiády okrem postupového miesta prinieslo aj spätnú väzbu žiakom o ich úrovni vedomostí v slovenskom jazyku a v literatúre.

Umiestnenie:

1. miesto: N. Skalková 

2. miesto: M. Čmehýlová

3. miesto: E. Skalková 

N. Skalková postúpila do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 28.11. 2018 v Kalokagatii v Trnave. Spomedzi 23 súťažiacich z trnavských a vidieckych škôl obsadila nádherné druhé miesto. 

Mgr. A. Susková

     

Celý článok

Súťaž JUNIOR.NÁBOJ

Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Tento rok sa aj naša škola zapojila do tejto súťaže. Náš tím tvorili N. Gajdošíková a N. Skalková z 9.ročníka, z 8.ročníka  M. Čavojský a S. Marko. Svoju dávku invencie a dôvtipu si zmerali dňa 23.11.2018 so žiakmi z celého Trnavského kraja a to na SOŠ v Trnave, kde sa tento rok konala súťaž. V časovom limite sa im podarilo správne vyriešiť 8 matematicko-fyzikálnych úloh. Súťažiacim srdečne gratulujeme.

Tu je ukážka pár príkladov, s ktorými sa žiaci museli popasovať, trúfli by ste si aj vy o rok?

Úloha 3 . . . pomaly dlhšie ideš

Miška ide z chalupy do mesta vzdialeného 250 km. Prvú hodinu cesty ide priemernou rýchlosťou 50 km/h. Akou rýchlosťou má ísť po zvyšok cesty, aby bola jej výsledná priemerná rýchlosť dvojnásobná?

Úloha 7 . . . zábavné čísla

Prirodzené číslo nazveme zábavným práve vtedy, keď obsahuje iba číslice 1, 2 alebo 3. Koľko zábavných čísel menších než 1 000 existuje?

Úloha 11 . . . výkonné stroje

Rýchlovarná kanvica vykonala za čas t1 = 2 min prácu W1 = 120 kJ, zdroj high-end počítača vykonal prácu W2 = 14,4 MJ za t2 = 8 h. Ktoré zariadenie je výkonnejšie? Uveďte ako pomer výkonov P1/P2.

Mgr. P. Haladová

 

Celý článok

Informatická internetová súťaž iBobor

V týždni od 12. do 16. novembra 2018 na našej škole prebehla internetová informatická súťaž iBobor. Súťažili žiaci od druhého ročníka až po veľkých deviatakov. Napriek tomu, že sa v tomto školskom roku nezúčastnili odcestovaní žiaci šiesteho ročníka, môžeme sa pochváliť väčším počtom úspešných riešiteľov ako v predchádzajúcich rokoch. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme. 

Mgr. M. Neuová

Kategória Počet úspešných riešiteľov
Drobec 5
Bobrík 12
Benjamín 14
Kadet 15

 

Celý článok