Prevencia sociálno-patologických javov v šk. roku 2014/2015

Projekt Bezpečné školy

Naša škola sa zapojila do projektu Bezpečné školy, ktorého vyhlasovateľom je spoločnosť Slovanet, a.s.

Cieľom tohto inovatívneho programu je vzdelávať žiakov v oblasti IT, motivovať ich k hlbšiemu záujmu o informačné technológie a pomáhať školám vytvárať pre žiakov bezpečné prostredie.

Žiaci 5. a 6. ročníka súťažia v kategórii Nebezpečný internet.

Vytvorili 18 stránkové leporelo, ktoré zobrazuje situácie, poukazujúce na nástrahy internetu spolu s poučeniami, ako bezpečne a zodpovedne používať internet.

Mgr. Ľ. Brunovská

Verejné hlasovanie bude spustené 1. mája – 15. mája 2015.

Ak nám chcete dať svoj hlas, kliknite na :   

https://www.bezpecneskoly.sk/projekt-2015-hlasovanie-za-projekt/292/bezpecne-skoly-2015/

Žiačka 7. ročníka Barborka Záhončíková vymyslela k projektu dve básničky s názvami Anonym a Závislosť.

Celý článok

Výchovný koncert - Zneužívanie moci

V rámci cyklu výchovných koncertov na tému šikanovanie sa všetci žiaci našej školy zúčastnili kultúrno-vzdelávacieho programu vizuálnych kontrastov - Profil zbabelého agresora. Robiť druhým zle môže hocikto a hocikde, aj v škole. Stačí na to prázdna hlava a hrubá sila. Program ponúkol zrozumiteľné varovanie pred týmto problémom. Žiakom dodáva rozhodnosť a odvahu.

V rozhovoroch, otázkami, hádankami, znázornením či piesňou dostali žiaci užitočné informácie, rady a odpovede:

Čo je to zneužívanie moci?

Aké sú formy agresie?

Prečo je to kolektívna zodpovednosť?

Aké následky zanecháva podlé správanie?

Biť či nebiť – byť či nebyť?

Program sprevádzali hudobné vstupy. Texty sa konkrétne zaoberali problematikou agresie. Žiaci mali možnosť zaspievať si zhudobnenú baladickú báseň „Ranená breza“ od M. R. Martákovej. Nesie veľmi silný odkaz odporu človeka proti akejkoľvek forme násilia, ktoré sa dnes tak často pácha medzi mladými na všetkých stupňoch škôl. Zneužitie moci potrebuje nutne náš spoločný odpor a pevné riešenie.

Mgr. Ľ. Brunovská

Celý článok

Besedy v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trnave

Dňa 4. februára 2015 sa na našej škole uskutočnili besedy, organizované Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie so sídlom v Trnave. Ich služby sú poskytované bezplatne. Odborní zamestnanci pomáhajú pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s výchovou a vzdelaním detí.

Cieľom besied bolo sprostredkovanie postupov proti zneužívaniu návykových látok, zameraných na rozvíjanie osobnostných kvalít, vytvorenie priestoru pre zmysluplné využívanie voľného času, výchovu k zodpovednosti za svoje zdravie a zdravý životný štýl a zníženie výskytu sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

Za spoluprácu veľmi pekne ďakujeme.

Komunikáciu a riešenie konfliktov  5. - 6. ročník 

Prevencia závislosti a rizikového správania - internet  4. ročník     

Prevencia závislostí a rizikového správania - alkohol  6. - 7. ročník  

Obchodovanie s ľuďmi  9. ročník

                                                                Mgr. Petra Kabátová

Celý článok

Zober loptu, nie drogy

Žiaci 4., 5. a 6. ročníka vrámci hodín výtvarnej výchovy svojimi výtvarnými prácami znázornili vplyv drog na človeka. Žiacke práce sú umiestnené na nástenke v škole.

Celý článok

Dokument "Alkohol, skrytý nepriateľ"

Ako každým rokom, tak aj tohtoročný november sa na našej základnej škole  niesol v znamení boja proti drogám

Súčasťou preventívnych aktivít bola aj účasť žiakov 7. ročníka na triednickej hodine a 9. ročníka na etickej výchove, v rámci ktorej si žiaci pozreli dokument Alkohol, skrytý nepriateľ, ktorý je unikátnym dokumentom mapujúcim životy mladistvých a ich zápasu so závislosťou. Dokument v žiakoch zanechal silný emocionálny zážitok.

Mgr. P. Kabátová

Celý článok