Šampióni školskej participácie

Ako môžu žiacke školské rady na základných školách fungovať lepšie tak, aby vychovávali z detí a mladých ľudí budúcich zodpovedných a demokraticky zmýšľajúcich občanov? Ako dosiahnuť na škole demokratickú a otvorenú klímu? Prečo je participácia (už aj) na školách dôležitá a ako ju podporovať? Z akých príkladov dobrej praxe v školskom aj mimoškolskom prostredí sa môžeme v oblasti kvalitnej participácie učiť? Môžu sa školy samohodnotiť a zlepšovať v tom, ako podporujú deti v spolurozhodovaní o veciach, ktoré sa ich týkajú? Navyše, ako môžu deti a mladí ľudia komunikovať a participovať na samosprávnej aj celospoločenskej úrovni? Aký typ podpory potrebujú jednotliví aktéri na to, aby sme tento výsledok spoločne dosiahli?

Tieto otázky sme si kládli na našej škole a v rámci našej Žiackej školskej rady, ktorú vedie pani učiteľka Alena Susková. Keďže v odpovediach sme si stále neistí, naša škola sa zapojila do celoslovenského projektu Šampióni školskej paticipácie.

Tento projekt poskytuje podporu a zázemie na zlepšenie fungovania žiackej školskej rady, pomôže objaviť spôsoby, ako efektívne riadiť žiacku školskú radu na našej škole, pre koordinátora ŽŠR poskytne 3 zážitkové tréningy vedené skúseným mentorom a inšpiruje komunitou výnimočných, aktívnych pedagógov.

Projekt Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže je realizovaný vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Mgr. Alena Susková