Štatút školského parlamentu

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Školský parlament je zložený z 2 žiakov 5. až 9. ročníka, koordinátora ŠP a zástupcu školy.

2. Sídlom parlamentu je ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou.

 

2. POSLANIE

Poslaním školského parlamentu je:

1. Riešenie výchovno-vyučovacích problémov

2. Navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole

3. Vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi - zavádzanie prvkov demokracie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka - predchádzanie a odstraňovanie vzájomných nedorozumení

4. Hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov

5. Monitorovanie náznakov šikanovania a xenofóbie

6. Riešenie priestupkov žiakov voči školskému poriadku

7. Starostlivosť o zvolené úlohy v danej triede a kontrola plnenia týchto úloh.

8. Predkladanie návrhov na nové aktivity v škole

9. Návrhy na organizáciu aktivít prebiehajúcich na škole

 

3. CIEĽ ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

1. Školským parlamentom budeme viesť žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti a nedisciplinovanosti.

2. Cieľom je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov, zážitkovou formou si v „malom“ vyskúšať školu demokracie a života.

 

4. ORGANIZÁCIA ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

1. Žiaci 5. až 9. ročníka si zvolia na triednickej hodine dvoch žiakov, ktorí budú triedu zastupovať v školskom parlamente. V prípade nespokojnosti s ich činnosťou majú právo týchto žiakov odvolať hlasovaním v triede na triednickej hodine a zvoliť si nových. /Včas o tom informujú predsedu, alebo podpredsedu ŠP/. Každý zvolený žiak si vyberie svojho zástupcu, ktorý ho bude zastupovať v prípade neprítomnosti.

2. Funkčné obdobie členov školského parlamentu je jeden školský rok.

3. Zástupcovia školského parlamentu si medzi sebou zvolia predsedu, podpredsedu a zapisovateľa, a dodatočne určia koordinátorov pre jednotlivé krátkodobé, prípadne dlhodobé úlohy.

4. Zástupcom pedagogického zboru je koordinátor školského parlamentu. Určený pedagóg do rokovania vstupuje len vo výnimočných prípadoch, ak žiaci potrebujú radu alebo pomoc a jeho vstup je len usmerňujúci, nie prikazujúci.

5. Ak si jednotliví zástupcovia parlamentu neplnia svoje povinnosti načas, resp. vôbec, alebo hrubo porušia školský poriadok, môžu byť odvolaní iba členmi školského parlamentu.

6. Riaditeľ alebo zástupca školy je čestným členom predsedníctva, nemusí byť vždy prítomní, o priebehu rokovania je informovaný koordinátorom školského parlamentu.

7. Dospelí členovia parlamentu majú pri hlasovaní iba poradný hlas.

8. V prípade rovnosti hlasov má predseda právo dvoch hlasov.

9. Parlament bude zasadať raz do mesiaca, termín si určia členovia na svojom zasadnutí. Zasadnutia parlamentu zvoláva predseda. Ten vedie i rokovanie, ale vedením zasadnutia môže poveriť aj ktoréhokoľvek člena parlamentu.

10. Členovia školského parlamentu sú povinní oboznámiť svojich spolužiakov s priebehom zasadnutia na triednických hodinách a viesť diskusia o možných problémoch.

11. Členovia parlamentu dávajú svoje podnety predsedovi buď na zasadnutí alebo kedykoľvek podľa potreby na pôde v škole.

12. Predseda parlamentu si dopredu pripraví na rokovanie štruktúru priebehu rokovania, jeho najbližším poradcom jej jeho podpredseda, ktorí môže predsedu zastúpiť na rokovaní v prípade jeho neprítomnosti.

13. Koordinátor šk. parlamentu má právo a možnosť stretnúť sa s vedením ŠP parlamentu aj mimo predom dohodnutej schôdze ŠP. Platí to aj naopak.

14. Na každom stretnutí ŠP sú členovia povinní skontrolovať plnenie stanovených úloh jednotlivých tried a v prípade nutnosti urobiť nápravu

 

5. ROKOVANIE PARLAMENTU

1. Program na rokovanie parlamentu pripravuje jeho predsedníctvo.

2. Všetky návrhy musia prejsť hlasovaním

3. Z každého rokovania parlamentu je potrebné vyhotoviť zápis. Ten bude zabezpečovať zapisovateľ v spolupráci s členom pedagogického zboru. Každá zápisnica bude aj súčasťou rokovania pedagogických rád.

4. Predsedníctvo parlamentu má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek poslanca, pedagogického pracovníka, pokiaľ uzná, že predložené problémy sa musia okamžite riešiť.

5. Rokovanie parlamentu musí prebiehať v medziach právoplatného školského poriadku.

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA PARLAMENTU

Práva

1. Zúčastňovať sa zasadnutí, zapájať sa do diskusie, podávať návrhy podnety a pripomienky k činnosti parlamentu.

2. Slobodne vyjadriť svoj názor.

3. Požiadať o mimoriadne zvolanie parlamentu v prípade nutnosti riešenia problému.

4.  Právo spolurozhodovať, voliť a byť volený.

Povinnosti

1. Pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí parlamentu, v prípade choroby potvrdenej rodičom alebo lekárom zabezpečiť si náhradu formou predom zvoleného spolužiaka na triednickej hodine.

2. Zodpovedne si plniť zvolené úlohy.

3. Každý člen školského parlamentu má za povinnosť informovať svojich spolužiakov o priebehu zasadnutí, o prediskutovaných problémoch a rozhodnutiach, ku ktorým sa dopracoval školský parlament.

4. Každý člen parlamentu má povinnosť si do svojho vlastného zošita zaznamenávať jednotlivé body rokovania a následne o nich informovať spolužiakov na triednickej hodine.                                           

5. Aktívne pomáhať na podujatiach organizovaných parlamentom.

6. Dbať na spôsob vyjadrovania na pôde školského parlamentu a dodržiavať pravidlá komunikácie.

 

 

Vypracovala: Mgr. Alena Susková – koordinátorka školského parlamentu

Miesto: ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou, 5.9.2016