Profil Verejného obstarávateľa

     Podľa  § 6 ods. 1 písm. b/ Zákona č. 25/2006 Z.z.  o verejnom obstarávaní  a  o zmene a doplnení niektorých  zákonov  v znení  neskorších predpisov je Základná škola s materskou školou Hrnčiarovce nad Parnou, Kostolná 28 verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác  a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

     Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 z.z. zverejňujeme  informácie a dokumenty z procesu obstarávania  v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

 

Verejný obstarávateľ:  Základná škola s materskou školou
Adresa:    Kostolná 28, 919 35 Hrnčiarovce n/P
Číslo účtu:  1114605002/5600
IČO:      31875408
DIČ :      2021192019
e-mail:    riaditel.zshrnciarovce@gmail.com
Telefón:     033 / 5548 489

                     

Vyhodnotenie ponúk:

Súhrn za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015