Testovanie 5

Výsledková listina z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v šk. roku 2018/2019:    
Základné údaje / Predmety MAT SJL
Počet testovaných žiakov školy 18 18
Priemerná úspešnosť školy (v %) 66,1 73,1
Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer (v %) 59,3 58,4
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %) 6,8 14,7

KOMPARO 2018/2019 - testovanie žiakov 8. ročníka

Celkové výsledky žiakov triedy v teste z matematiky %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy 71,6
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 60,6
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 11,0
Celkové výsledky žiakov triedy v teste zo slovenského jazyka %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy 71,3
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 61,8
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 9,5
Celkové výsledky žiakov triedy v teste z dejepisu %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy 55,6
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 53,3
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 2,3
Celkové výsledky žiakov triedy v teste z fyziky %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy 56,1
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 56,9
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru -0,8
Celkové výsledky žiakov triedy v teste zo všeobecných šdudijných predpokladov %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy 63,5
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 59,2
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 4,3