Vzdelávacie poukazy

Vzdelávací poukaz predstavuje ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie žiaka základnej a strednej školy. 
Žiakom býva vystavený spravidla do 10. septembra príslušného kalendárneho roka.
 
Žiak môže svoj vzdelávací poukaz využiť na záujmovú činnosť u rôznych poskytovateľov. Na základe odovzdaného vzdelávacie poukazu môže poskytovateľ záujmového vzdelávania znížiť poplatok za záujmové vzdelávanie, prípadne môže byť celé záujmové vzdelávanie hradené vzdelávacím poukazom.
 
Aj naša škola je poskytovateľom záujmového vzdelávania, na ktoré si môže žiak uplatniť vzdelávací poukaz. Záujmové vzdelávanie na našej škole sa realizuje prostredníctvom krúžkov, ktoré sú plne financované z hodnoty vzdelávacieho poukazu.
Ak sa zákonný zástupca žiaka rozhodne zapísať žiaka na niektorý zo záujmových útvarov na našej škole, môže podpísaný vzdelávací poukaz odovzdať triednemu učiteľovi žiaka, prípadne vedeniu školy do 20. septembra 2017. Žiak môže navštevovať aj viac ako jeden záujmový útvar na škole. 
 
Žiak môže navštevovať záujmový útvar na škole aj bez odovzdania vzdelávacieho poukazu, škola však na jeho záujmové vzdelávanie nedostane žiadne finančné prostriedky.
 
Aktuálnu ponuku záujmových útvarov poskytne škola na triednych schôdzkach rodičovského združenia, prípadne prostredníctvom webovej stránky.
 
Mgr. M. Neuová