História školy

Najstaršie písomné zmienky o existencii školy sú v obci z konca 16. storočia. Súčasné budovy školy, ktorá má dva pavilóny a jednu budovu školskej jedálne, boli slávnostne uvedené do prevádzky 29. augusta 1961.

 

História materskej školy

Prvá materská škola v Hrnčiarovciach nad Parnou bola otvorená 1. septembra 1961. Umiestnená bola v budove pri ZDŠ ( terajšia Farská ulica ). Tvorili ju tri miestnosti s príslušenstvom. Zapísaných bolo 62 detí. Riaditeľkou bola Zuzana Faboková, učiteľkou Zita Junová. Deti sa začali stravovať od 1. októbra. Akt slávnostného odovzdania materskej školy do užívania sa uskutočnil spolu s odovzdaním novopostavenej ZDŠ.

Školský rok 1964/1965 sa začal v nových priestoroch, ktoré boli zadaptované z bývalej základnej školy. Priestory boli situované na podchodí. Boli to tri herne, ktoré slúžili aj ako jedáleň a priestor na odpočinok. Sociálne priestory tvorili umýváreň, WC pre deti a personál, šatňa, kuchyňa, kancelátia a sklad. Počet zapísaných detí sa pohyboval okolo 90. Neskôr sa MŠ rozšírila aj na prízemie, otvorené boli štyri triedy, počet detí sa pohyboval okolo 120.

V rámci transformácie štátnej správy a prechodu kompetencií na obce je od 1. júla 2002 zriaďovateľom MŠ Obec Hrnčiarovce nad Parnou. Obecný úrad rozhodol o zlúčení základnej a materskej školy do jedného právneho subjektu.

V budove na ul. Sv. Martina 69 sídlila materská škola celých 42 rokov.

Z ekonomických a praktických dôvodov zriaďovateľ zabezpečil rekonštrukciu priestorov v pavilóne Základnej školy na Kostolnej 28 a vytvoril podmienky na presťahovanie materskej školy do nových priestorov. Kolaudácia a slávnostné odovzdanie priestorov do užívania materskej školy sa uskutočnilo dňa 7. júla 2006.