Školský parlament

Školský parlament je samosprávna skupina žiakov, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde parlamentu, predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a hľadajú riešenia aktuálnych problémov. Zároveň si sami určujú povinnosti, ktoré sú ochotní plniť podľa záujmov počas školského roka na pôde školy. ŠP by mal vytvoriť medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi.

Prácou školského parlamentu chceme na škole docieliť spoluprácu pedagógov a žiakov pri utváraní i realizácii plánov spoločnej činnosti, nahradiť pasívnu účasť žiakov na spoločenských podujatiach ich priamou aktivitou na výbere, príprave, realizácii i hodnotení, naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov a zážitkovou formou si vyskúšať v malom školu demokracie a života.

Členmi parlamentu sú zvolení zástupcovia 5. - 9. ročníka, ktorí sa stretávajú v zmysle štatútu i rokovacieho poriadku na pracovných stretnutiach raz za mesiac. Zasadnutia zvoláva jeho predseda. Na zasadnutiach školského parlamentu zástupcovia tried referujú, ako splnili uložené úlohy z posledného zasadnutia, hovoria o tom, čo ich trápi, čo navrhujú zmeniť, tlmočia názory a návrhy svojich spolužiakov. Do rokovania v prípade potreby vstúpi i zodpovedný pedagóg. Je to však vstup len usmerňujúci, nie prikazujúci. Parlament sa môže vyjadrovať k otázkam, ktoré sa týkajú chodu školy, k podnetom z jednotlivých tried, k problémom vo výchovno-vzdelávacom procese. Parlament sa zapája do organizácie celoškolských aktivít, spoluorganizácie školských súťaží, zlepšovania vzťahov v škole a triede i do odstraňovania nedorozumení v komunikácii učiteľ - žiak, žiak – učiteľ.

Členovia školského parlamentu si na zasadnutiach ŠP sami zvolia úlohy a povinnosti, na ktorých chcú počas predom zvoleného časového obdobia participovať na chode školy alebo žiackych záujmových činnostiach.