Informujeme

                          

zvonenie             rozvrh hodín           školský poriadok

          

Organizácia školského roka

Aby prázdniny nezastihli rodičov nepripravených, ponúkame na stiahnutie  Termíny školských prázdnin pre školský rok 2017/2018

Hodnotenie a klasifikácia žiakov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vydáva tento Metodický pokyn pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov na základnej škole. 

Zmluvy

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1.1.2011.