Informujeme

                          

 zvonenie              rozvrh hodín           školský poriadok

Organizácia školského roka

Aby prázdniny nezastihli rodičov nepripravených, ponúkame na stiahnutie  Termíny školských prázdnin pre školský rok 2018/2019

Hodnotenie a klasifikácia žiakov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vydáva tento Metodický pokyn pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov na základnej škole. 

Zmluvy

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1.1.2011.

Profil verejného obstarávateľa

Podľa  § 6 ods. 1 písm. b/ Zákona č. 25/2006 Z.z.  o verejnom obstarávaní  a  o zmene a doplnení niektorých  zákonov  v znení neskorších predpisov je Základná škola s materskou školou Hrnčiarovce nad Parnou, Kostolná 28 verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác  a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 z.z. zverejňujeme  informácie a dokumenty z procesu obstarávania  v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Verejný obstarávateľ:  Základná škola s materskou školou
Adresa:    Kostolná 28, 919 35 Hrnčiarovce n/P
Číslo účtu:  1114605002/5600
IČO:      31875408
DIČ :      2021192019
e-mail:    riaditel.zshrnciarovce@gmail.com
Telefón:     033 / 5548 489

Vyhodnotenie ponúk:

Súhrn za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015