CIEĽE A POSLANIA VÝCHOVY v ŠKD

Organickou súčasťou základnej školy v Hrnčiarovciach nad Parnou je školský klub detí (ŠKD). Jeho úlohou je individuálny a spoločenský rozvoj dieťaťa, ktorý ovplyvňuje všetky stránky jeho osobnosti. Čas strávený v ŠKD je potrebné múdro využiť na odpočinok, posilnenie zdravia a rozvoj záujmovej činnosti. Preto je po skončení vyučovania do programu ŠKD zaraďovaná činnosť odpočinková, relaxačná a rekreačná, ktorá umožňuje deťom aktívny odpočinok a najmä pobyt na čerstvom vzduchu, nakoľko vyučovací proces kladie na deti vysoké nároky a vyvoláva v nich psychickú i fyzickú únavu. Odpočinková a rekreačná činnosť je preto významnou súčasťou obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti  ŠKD, pomáha odstraňovať únavu, kompenzuje jednostranné zaťaženie. Najvýraznejšie sa to prejavuje u žiakov prvého ročníka, ktorí sa len postupne vyrovnávajú so zvýšenými nárokmi.

Školský klub detí je výchovno-vzdelávacím zariadením, ktoré v čase mimo vyučovania  zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v spolupráci s rodinou a v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami. Utvára podmienky na hravú, záujmovú a oddychovú činnosť detí, pomáha pri ich príprave na vyučovanie a podieľa sa na rozvíjaní ich nadania, špecifických schopností a tvorivosti.

Pravidelná činnosť sa riadi platnými zákonmi, nariadeniami, vyhláškami týkajúcimi sa ŠKD.