Školská jedáleň

 Jedálny lístok

17. jún - 21. jún 2019

24. jún - 28. jún 2019

Dotácia na stravu
 

V súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“) účinného od 01. 01. 2019, Vám oznamujeme, že dotácia na stravu bude poskytovaná na všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy.

Viac informácií o dotácii na stravu

Poplatky za stravu:

stravníci cena obeda
I. stupeň  1,21 € 
   II. stupeň     1,29 €

Spôsob úhrady

Stravné sa uhrádza mesačne vopred do 15. dňa v mesiaci

   - poštovou poukážkou

   - trvalým príkazom alebo bankovým prevodom na číslo účtu 

    1114609003/5600

    SK94 5600 0000 0011 1460 9003        

Výdaj obedov

Obedy sú vydávajú v čase:

                           od 12:00-14:00 pre žiakov a zamestnancov

                           od 11:30-12:00 pre stravníkov MŠ

Odhlasovanie obedov

Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa je povinný dieťa zo stravy odhlásiť deň vopred do 14:00 hod. V pondelok je možné odhlásiť stravníka zo stravy do 7:00 hod.

Spôsoby odhlásenia stravníka zo stravy:

                      - telefonicky na čísle 0915 904 479   

                      - osobne v ŠJ

                      - zapísaním do zošita, ktorý je na to určený pri vchode do ŠJ, v MŠ pri jedálnom lístku.

Strava sa vydáva len prvý deň choroby dieťaťa. Žiak, ktorý je chorý, nemôže z domu chodiť na obed.

Podmienky pre odhlasovanie obedov platia pre všetkých stravníkov školskej jedálne.

Podrobné informácie nájdete vo    Vnútornom poriadku školskej jedálne  .