Školská jedáleň

 Jedálny lístok

10. december - 14. december 2018

Poplatky za stravu:

stravníci cena obeda
I. stupeň  1,21 € 
   II. stupeň     1,29 €

Spôsob úhrady

Stravné sa uhrádza mesačne vopred do 15. dňa v mesiaci

   - poštovou poukážkou

   - trvalým príkazom alebo bankovým prevodom na číslo účtu 

    1114609003/5600

    SK94 5600 0000 0011 1460 9003        

Výdaj obedov

Obedy sú vydávajú v čase:

                           od 12:00-14:00 pre žiakov a zamestnancov

                           od 11:30-12:00 pre stravníkov MŠ

Odhlasovanie obedov

Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa je povinný dieťa zo stravy odhlásiť deň vopred do 14:00 hod

                      - telefonicky na čísle 033/5548018   

                      - osobne v ŠJ

                      - zapísaným do zošita, ktorý je na to určený pri vchode do ŠJ,

                        v MŠ pri jedálnom lístku

Strava sa vydáva len prvý deň choroby dieťaťa. Žiak, ktorý je chorý, nemôže z domu chodiť na obed.

Podmienky pre odhlasovanie obedov platia pre všetkých stravníkov školskej jedálne.

Podrobné informácie nájdete vo    Vnútornom poriadku školskej jedálne  .