Celoslovenské testovanie

Testovanie 5

"Cieľom testovania piatakov je monitorovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov a získanie objektívnych informácií o ich výkone pri vstupe na 2. stupeň ZŠ ako aj poskytnutie spätnej väzby školám o pripravenosti žiakov na prechod z 1. na 2. vzdelávací stupeň ZŠ."
 
 

Testovanie 9

"Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy."

 

KOMPARO

"KOMPARO je v našich podmienkach unikátny systém periodickej, nezávislej, externej evaluácie škôl v kľúčových momentoch vzdelávania: na vstupe, počas štúdia a na výstupe.

Zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

  • o tom, aká je úroveň vedomostí žiakov školy v rôznych predmetoch,
  • o tom, ako sa táto vyvíja v čase (umožňuje sledovať trendy a dopady rôznych opatrení),
  • o tom, aké sú výsledky žiakov školy v porovnaní s inými porovnateľnými (!) školami.

Súčasťou projektu KOMPARO sú aj testy všeobecných študijných predpokladov, vďaka ktorým je možné vyhodnocovať aj tzv. pridanú hodnotu poskytovanú jednotlivými školami."

zdroj