Meniny na web

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou oznamuje

Triedne schôdzky RZ

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou pozýva zákonných zástupcov žiakov ZŠ na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia dňa 22.1.2019 (utorok) o 16:00 hod. v jednotlivých triedach ZŠ.

Triedne schôdzky RZ žiakov 2., 3., 7., a 8. ročníka budú z dôvodu lyžiarskeho výcviku uskutočnené v náhradnom termíne, ktorý bude rodičom oznámený prostredníctvom žiackej knižky.

Celý článok

Termíny pedagogických rád v šk. roku 2018/2019

Predbežné termíny pedagogických rád v školskom roku 2018/2019 sú:

12.11.2018 (pondelok),

22.1.2019 (utorok),

17.4.2019 (streda),

20.6.2019 (štvrtok).

V termínoch stanovených pre pedagogické rady sa spravidla uskutočňujú aj schôdzky Združenia rodičov.

Celý článok

Projekt "Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou"

Základnej škole s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ a MŠ Hrnčiarovce nad Parnou“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os – Vzdelávanie, Investičná priorita 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
 
programu Ľudské zdroje

Viac informácií o projekte

 

Celý článok

Oznam

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou oznamuje, že v čase od 8:00 do 11:30 hod. bude pre verejnosť otvorená iba malá bránka z Kostolnej ulice. Ostatné zostávajú v tomto čase zatvorené. Za pochopenie ďakujeme.

Celý článok

Dôležité údaje

Kontakty


Kostolná 28
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
riaditeľ ZŠ: 033 5548 489, 0905 507 697
riaditel.zshrnciarovce@gmail.com
ZŠ zborovňa 2. stupeň: 0918 602 894
ZŠ zborovňa 1. stupeň: 0918 428 485  
škôlka:                              033 5548 123 
výchovný poradca:             susková.hrnciarovce@gmail.com       

osoba zodpovedná za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov:
      Ing. Tomáš Dopirák  0907 292 832 

Celý článok

Čísla účtov

Číslo účtu - MŠ a ŠKD:

SK32 5600 0000 0011 1460 1001
 

Číslo účtu - jedáleň:

SK94 5600 0000 0011 1460 9003

 

Celý článok

Novinky v MŠ

Deň mŠ

Deň MŠ na Slovensku -  4. november Oslava, práce detí k sviatku
Celý článok

Novinky v ZŠ

Rozlúčka so školským rokom 2011/2012

Školský rok 2011/2012 utiekol ako voda a my sme sa opäť stretli, aby sme vyhodnotili najšikovnejších študentov, najvýkonnejších športovcov, najtalentovanejších umelcov či najusilovnejších zberačov papiera. Mnohí žiaci si dnes odniesli domov zaslúžený diplom, vecnú cenu alebo sladkú odmenu spolu s...
Celý článok

Rozlúčka s deviatakmi

Človek by neveril, že ubehlo už deväť rokov od nástupu týchto detí do školy. A predsa práve končí jedna kapitola ich života a oni si začínajú písať novú kapitolu s názvom Stredná škola. Neostáva nám už nič iné, iba popriať im pritom veľa šťastia a úspechov.    Viac foto
Celý článok

Umenie zblízka 4

Galéria mesta Bratislavy organizuje už po štvrtý krát podujatie, ktorým sa snaží priblížiť diela súčasných umelcov žiakom vo veku 10 až 15 rokov.  Viac
Celý článok

Spievanky

Dňa 18.4.2012 v popoludňajších hodinách sa v speváckej súťaži rozozvučali najkrajšie hlasy žiakov 1. stupňa. Spevákov prišli povzbudiť všetci žiaci zo školského klubu. Súťažiaci sa predstavili peknými piesňami, za ktoré boli ocenení potleskom i peknými  cenami. Viac
Celý článok

Exkurzia do Viedne

V piatok 13. apríla sa žiaci 8. ročníka a niekoľkí žiaci 7. ročníka zúčastnili na exkurzii do Viedne.  Viac 
Celý článok

Vynášanie Moreny

Pani vychovávateľky deti oboznámili s históriou a významom tejto zaujímavej ľudovej tradície a v jeden pekný marcový deň - 22.03.2012 - spoločne Morenu odprevadili na miesto, kde mala skončiť svoju moc.  Viac
Celý článok