Meniny na web

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou oznamuje

Deň otvorených dverí

Srdečne vás všetkých pozývame na 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,

ktorý sa uskutoční 

dňa 18. mája 2019 od 14:00 do 17:30 hod.

Celý článok

Prázdniny v MŠ

V čase Veľkonočných prázdnin, t. j. 18. apríla (štvrtok) a 23. apríla (utorok) bude materská škola zatvorená.

 

 

 

 

 

Celý článok

Jarný zber papiera

V týždni od 29.4.2019 do 6.5.2019

sa uskutoční 

ZBER PAPIERA 

v čase od 14:00 – 16:00 hod

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú týmto spôsobom podporiť našu školu.

 

Celý článok

Zápis do MŠ

Z Á P I S

detí do materskej školy na školský rok 2019 – 2020 sa uskutoční

13.  mája 2019

 v čase od 12.30 – 16.30 v materskej škole.

Celý článok

Pracovná ponuka

Základná škola s materskou školou prijme v školskom roku 2019/2020 do zamestnania učiteľa/učiteľku matematiky pre nižšie stredné vzdelávanie. Ideálne v kombinácii s geografiou. Nástup od 1.9.2019.

Kontakt: +421 905 507 697

 

Celý článok

2% z dane za rok 2018

Do 30.4.2019 je možné poskytnúť 2% zo zaplatenej dane za rok 2018 občianskemu združeniu Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ. Finančné príspevky slúžia na skvalitnenie školského prostredia a vyučovacích podmienok pre našich žiakov. V prípade Vášho rozhodnutia podporiť našu školu odovzdajte do 28.4.2019 vyplnené a podpísané tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" spolu s tlačivom "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti" (poskytne zamestnávateľ) vedeniu školy, prípadne triednej učiteľke/učiteľovi Vášho dieťaťa. Za všetky príspevky srdečne ďakujeme.

editovateľné tlačivo na stiahnutie: 
Celý článok

Odhlasovanie zo stravy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou informuje o možnosti odhlásiť stravníkov školskej jedálne zo stravy každý pondelok do 7:00 hod.

Celý článok

Termíny pedagogických rád v šk. roku 2018/2019

Predbežné termíny pedagogických rád v školskom roku 2018/2019 sú:

12.11.2018 (pondelok),

22.1.2019 (utorok),

17.4.2019 (streda),

20.6.2019 (štvrtok).

V termínoch stanovených pre pedagogické rady sa spravidla uskutočňujú aj schôdzky Združenia rodičov.

Celý článok

Projekt "Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou"

Základnej škole s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ a MŠ Hrnčiarovce nad Parnou“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os – Vzdelávanie, Investičná priorita 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
 
programu Ľudské zdroje

Viac informácií o projekte

 

Celý článok

Dôležité údaje

Kontakty


Kostolná 28
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
riaditeľ ZŠ:                       0905 507 697
riaditel.zshrnciarovce@gmail.com
ZŠ zborovňa 2. stupeň: 0918 602 894
ZŠ zborovňa 1. stupeň: 0918 428 485  
škôlka:                              033 5548 123 
výchovný poradca:             susková.hrnciarovce@gmail.com       

osoba zodpovedná za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov:
      Ing. Tomáš Dopirák  0907 292 832 

Celý článok

Čísla účtov

Číslo účtu - MŠ a ŠKD:

SK32 5600 0000 0011 1460 1001
 

Číslo účtu - jedáleň:

SK94 5600 0000 0011 1460 9003

 

Celý článok

Novinky v MŠ

Deň mŠ

Deň MŠ na Slovensku -  4. november Oslava, práce detí k sviatku
Celý článok

Novinky v ZŠ

Klenoty Slovenska

V pondelok 29.4.2019 našu školu navštívila divadelno-šermiarska kumpánia Trés Companeros so svojím historicky ladeným náučným príbehom o slovenských skvostoch  s názvom Klenoty Slovenska. Hlavní hrdinovia predstavenia nás previedli významnými slovenskými dejinami – Slovania, turecké...
Celý článok

Aktivity ku Dňu Zeme

22. apríla si každoročne pripomíname Deň Zeme a s ním aj negatívny vplyv činností človeka na životné prostredie. Keďže  citlivo vnímame potrebu ochrany prírody, pripravili sme si spolu so žiakmi 8. a 9. ročníka pri tejto príležitosti niekoľko jednoduchých úloh pre našich mladších žiakov. Po...
Celý článok

Exkurzia do Nitry

Po stopách našich predkov sa vydali siedmaci dňa 25. 4. 2019 do starobylej Nitry, aby hľadali stratený poklad Nitrianskeho hradu. Pri pátraní ich čakali rôzne úlohy, ktoré vyplývali z rozprávania pani sprievodkyne. Svoje putovanie začali pri soche Pribinu, ktorý bol najstarším historicky...
Celý článok

Štúrove a Hollého rétorické Drahovce

Dňa 17.4. sa na ZŠ v Drahovciach uskutočnilo krajské kolo rétorickej súťaže Štúrove a Hollého rétorické Drahovce. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách. Našu školu reprezentovali Mária Valentová zo VI. ročníka a Marcela Čmehýlová z VIII. ročníka.  Úlohou Márie bolo...
Celý článok

Marec - mesiac kníh

V rámci mesiaca kníh prebehlo na našej škole viacero podujatí spojených s knihami a čítaním. Deň čítania Celá škola, teda žiaci I. aj II. stupňa sa so všetkými vyučujúcimi zapojila do akcie s názvom Deň čítania. Na každej vyučovacej hodine sa žiaci stretli s knihou...
Celý článok

Okresné kolo Pytagoriády

 Dňa 26. a 27.3.2019 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády na ZŠ Atómova v Trnave. Našu školu reprezentovali Jakub Rubaninský, Jakub Haršány, Filip Rubaninský, Marek Tlčík, Samuel Veselý, Silvester Marko. Tento rok sa úspešným riešiteľom stal Jakub Rubaninský. I keď sa...
Celý článok

Korčuľovanie

Deň 12. 3. 2019 žiaci 1. – 4. ročníka venovali zimnému športu – korčuľovaniu na ľade v Mestskom zimnom štadióne v Trnave. Niektorí stáli na korčuliach po prvýkrát. Iní boli už ostrieľaní korčuliari. Pridal sa k nám jeden z oteckov, pán Šilhár, aktívny tréner, ktorý niektorým pomáhal...
Celý článok

Beseda Biela pastelka

Dňa 12.3.2019 sa na našej škole uskutočnila beseda Biela pastelka. Na besede sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácii o živote slabozrakých a nevidiacich ľudí na Slovensku. Milé pani pracovníčky z Únie nevidiacich nám demonštrovali kompenzačné pomôcky, ktoré sme si mali možnosť...
Celý článok

Exkurzia do elektrárne v Piešťanoch

Elektráreň Piešťany ponúka pestrý program vzdelávacích programov v oblasti ekológie, trvaloudržateľného rozvoja, využívania prírodných  zdrojov a energií, popularizácie fyziky a prírodných vied. Dňa 6. marca žiaci 7. 8. a 9. ročníka absolvovali komentovanú prehliadku...
Celý článok