Meniny na web

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou oznamuje

Deň otvorených dverí

Srdečne vás všetkých pozývame na 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,

ktorý sa uskutoční 

dňa 18. mája 2019 od 14:00 do 17:30 hod.

Celý článok

Prázdniny v MŠ

V čase Veľkonočných prázdnin, t. j. 18. apríla (štvrtok) a 23. apríla (utorok) bude materská škola zatvorená.

 

 

 

 

 

Celý článok

Jarný zber papiera

V týždni od 29.4.2019 do 6.5.2019

sa uskutoční 

ZBER PAPIERA 

v čase od 14:00 – 16:00 hod

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú týmto spôsobom podporiť našu školu.

 

Celý článok

Zápis do MŠ

Z Á P I S

detí do materskej školy na školský rok 2019 – 2020 sa uskutoční

13.  mája 2019

 v čase od 12.30 – 16.30 v materskej škole.

Celý článok

Pracovná ponuka

Základná škola s materskou školou prijme v školskom roku 2019/2020 do zamestnania učiteľa/učiteľku matematiky pre nižšie stredné vzdelávanie. Ideálne v kombinácii s geografiou. Nástup od 1.9.2019.

Kontakt: +421 905 507 697

 

Celý článok

2% z dane za rok 2018

Do 30.4.2019 je možné poskytnúť 2% zo zaplatenej dane za rok 2018 občianskemu združeniu Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ. Finančné príspevky slúžia na skvalitnenie školského prostredia a vyučovacích podmienok pre našich žiakov. V prípade Vášho rozhodnutia podporiť našu školu odovzdajte do 28.4.2019 vyplnené a podpísané tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" spolu s tlačivom "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti" (poskytne zamestnávateľ) vedeniu školy, prípadne triednej učiteľke/učiteľovi Vášho dieťaťa. Za všetky príspevky srdečne ďakujeme.

editovateľné tlačivo na stiahnutie: 
Celý článok

Odhlasovanie zo stravy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou informuje o možnosti odhlásiť stravníkov školskej jedálne zo stravy každý pondelok do 7:00 hod.

Celý článok

Termíny pedagogických rád v šk. roku 2018/2019

Predbežné termíny pedagogických rád v školskom roku 2018/2019 sú:

12.11.2018 (pondelok),

22.1.2019 (utorok),

17.4.2019 (streda),

20.6.2019 (štvrtok).

V termínoch stanovených pre pedagogické rady sa spravidla uskutočňujú aj schôdzky Združenia rodičov.

Celý článok

Projekt "Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou"

Základnej škole s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ a MŠ Hrnčiarovce nad Parnou“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os – Vzdelávanie, Investičná priorita 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
 
programu Ľudské zdroje

Viac informácií o projekte

 

Celý článok

Dôležité údaje

Kontakty


Kostolná 28
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
riaditeľ ZŠ:                       0905 507 697
riaditel.zshrnciarovce@gmail.com
ZŠ zborovňa 2. stupeň: 0918 602 894
ZŠ zborovňa 1. stupeň: 0918 428 485  
škôlka:                              033 5548 123 
výchovný poradca:             susková.hrnciarovce@gmail.com       

osoba zodpovedná za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov:
      Ing. Tomáš Dopirák  0907 292 832 

Celý článok

Čísla účtov

Číslo účtu - MŠ a ŠKD:

SK32 5600 0000 0011 1460 1001
 

Číslo účtu - jedáleň:

SK94 5600 0000 0011 1460 9003

 

Celý článok

Novinky v MŠ

Deň Zeme

Brigáda našich najmenších detí na školskom dvore pri príležitosti Dňa Zeme.
Celý článok

Novinky v ZŠ

Anglicko - slovenská divadelná rozprávka Pinocchio

Dňa 04.03.2019 sa v našej našom kultúrnom dome v Hrnčiarovciach nad Parnou odohrala činoherná anglicko - slovenská divadelná rozprávka Pinocchio, ktorá bola koncipovaná ako učebná pomôcka pre žiakov ZŠ. Jazyková úroveň predstavenia bola nastavená tak, aby diváci úspešne zdolali výzvu, ktorou...
Celý článok

Cesta okolo sveta

Žiaci 4. ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže Cesta okolo sveta, ktorú usporiadalo CVČ Kalokagatia. Prostredníctvom výtvarného prejavu žiaci stvárnili jednotlivé mestá sveta – ich najzaujímavejšie dominanty, zaujímavosti a nevšednosti, ako napr. Eiffelovu vežu, Čínsky múr, Big Ben, Šikmú...
Celý článok

Divadelné predstavenie Čarodejnice

Dňa 22.1.2019 si žiaci 2., 3. a 4. ročníka boli pozrieť divadelné predstavenie Čarodejnice od Roalda Dahla v Kultúrnom dome v Zelenči. V príbehu malého chlapca, ktorého čarodejnice premenili na myš, žiaci zažili scény, pri ktorých cítili napätie, strach, ale aj množstvo...
Celý článok

Predvianočné tvorivé dielne

Za predvianočnými tvorivými dielňami v adventnom období netreba vždy cestovať do Trnavy. Stačí prejsť do budovy našej základnej školy. Tam ôsmaci a deviataci pripravili bohatú nádielku materiálov, ktoré boli určené na výrobu vianočných výrobkov. Všetky tri oddelenia školského klubu sa...
Celý článok

Čítanie veľkých malým

Posledný predvianočný týždeň sa v našom literárnom kútiku stretli naši najstarší žiaci s najstaršími škôlkarmi. Deviataci si pre nich pripravili plnú hodinku čítania, dramatizovaného prednesu, ale aj interaktívnej spolupráce. Po dvojiciach sa snažili veľkáčov čosi naučiť, zaujať,...
Celý článok

Vianočný koncert

16.12.2018 bol Kultúrny dom v Hrnčiarovciach otvorený pre všetkých milovníkov hudby. Striedali sa vianočné piesne, či inštrumentálne melódie v podaní dychovej hudby Hrnčarovani a Speváckeho súboru seniorov. Svoj hudobný talent predviedli aj najmladší členovia dychovej hudby. Vianočný koncert...
Celý článok

Školské kolo Pytagoriády

V dňoch 12. a 13. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo obľúbenej matematickej súťaže Pytagoriáda. Je to súťaž, v ktorej ide o dôvtip, pozornosť a rýchlosť. Súťažilo 31 žiakov 1. stupňa a 79 žiakov 2. stupňa. My sme radi, že sa medzi nimi našli šikovní...
Celý článok

Beseda so spisovateľkou v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

Dňa 10.12.2018 sa prváci a druháci zúčastnili besedy so spisovateľkou Margit Garajszkou. Predstavila im svoju knihu s názvom Bobuľa. Prezradila im, že kniha je o nej samotnej. Sú to príbehy, ktoré zažila a teda aj záhrady, jahody, dedko, klobúčik, pyžama či kamarát boli naozajstní. V rámci...
Celý článok

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných škôl a je každoročne vyhlasovaná a organizovaná ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných  škôl...
Celý článok