Meniny na web

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou oznamuje

Dištančné vzdelávanie žiakov 5.-9. ročníka ZŠ

Na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo 2020/17949:1-A1810 bude vyučovanie v nasledujúcich týždňoch prebiehať dištančnou formou pre 5. - 9. ročník ZŠ. Pedagogická rada sa v pondelok 26.10.2020 dohodne na spôsobe dištančnej výučby a úprave rozvrhu hodín pre tieto ročníky. Triedni učitelia...
Celý článok

Ponuka pracovného miesta

Základná škola s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku nižšieho stredného vzdelávania s aprobáciou anglický jazyk na 100% úväzok počas zastupovania dlhodobej PN. Mzda sa určí podľa platných platových taríf pre pedagogických a odborných...
Celý článok

Poďakovanie za nezištnú pomoc, konzultácie a rady

Neustále pracujeme na tom, aby sa naši žiaci cítili v škole príjemne. Za týmto účelom sme v poslednej dobe uskutočnili niekoľko zmien. Vymenili sme obklad a umývadlá vo viacerých triedach, do triedy 3. ročníka sme priviedli vodu a odpad, na chodbe I. stupňa sme nahradili...
Celý článok

Pokyny pre rodičov ZŠ k úvodu školského roka

Vážení rodičia, otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 2.9.2020 o 9:00 v jednotlivých triedach ZŠ. So žiakmi 1. ročníka môže do budovy školy a triedy vstúpiť len jeden zákonný zástupca.  Žiakov ostatných ročníkov zákonný zástupca v priestoroch školy...
Celý článok

Adaptácia detí v MŠ

Milí rodičia, Školský rok 2020/21 začína 2.9.2020. Materská škola je otvorená od 6.30 – 16.15. U novoprijatých detí z triedy Lienok 3-4 ročných bude prebiehať postupná adaptácia. Podrobné pokyny k adaptácii detí v MŠ TU. Adaptačný pobyt sa netýka detí, ktoré už materskú školu...
Celý článok

Informácie pre rodičov detí v MŠ

Milí rodičia,  pred vstupom do nového školského roka ponúkame rodičom našich nových škôlkarov niekoľko užitočných informácií. Informácie pre rodičov detí v MŠ
Celý článok

Pozastavenie poplatkov

Oznamujeme Vám, že poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ, žiaka v ŠKD a za stravu v ŠJ je od apríla 2020 do odvolania pozastavený. Ak ste už poplatok uhradili, bude Vám v najbližšom vyúčtovaní vrátený na základe žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosti o vrátenie preplatku posielajte na adresu školy...
Celý článok

Dôležité oznamy

Oznam

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou oznamuje, že práce na ihrisku pre žiakov sú ukončené a ihrisko je v prevádzke.
 
Spolufinancovanie projektu: 
Nadácia SPP
Nadácia Volkswagen Slovakia 
 
Boge
Škola ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Rada rodičov 
Celý článok

Projekt "Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou"

Základnej škole s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ a MŠ Hrnčiarovce nad Parnou“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os – Vzdelávanie, Investičná priorita 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
 
programu Ľudské zdroje

Viac informácií o projekte

Celý článok

Dôležité údaje

Kontakty


Kostolná 28
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

riaditeľ ZŠ  0905 507 697
riaditel.zshrnciarovce@gmail.com
 
ZŠ zborovňa 2. stupeň  0918 602 894  
ZŠ zborovňa 1. stupeň  0911 835 088  
škôlka  033/5548 123  
skolka.hrnciarovce@gmail.com  
jedáleň  0915 904 479  
výchovný poradca
susková.hrnciarovce@gmail.com
 

osoba zodpovedná za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov:
Boris Gaal  0915 751 057        gaal@osobnyudaj.sk

Celý článok

Čísla účtov

Číslo účtu - MŠ a ŠKD:

SK32 5600 0000 0011 1460 1001
 

Číslo účtu - jedáleň:

SK94 5600 0000 0011 1460 9003

 

Celý článok

Novinky v MŠ

Karneval

Už tradičný fašiangový karneval dopadol na výbornú, krásne masky a zábava nechýbali ani tento rok.
Celý článok

Koledníci

Deti zo základnej školy prišli do MŠ s pásmom kolied. Škôlkarom sa vystúpenie veľmi páčilo.
Celý článok

Novinky v ZŠ

Zbierka Biela pastelka

Dňa 14.9.2020 sa na našej škole už po tretí krát uskutočnila zbierka s názvom Biela pastelka. Túto zbierku organizuje Únia slabozrakých a nevidiacich ľudí na Slovensku. Práve týmto ľuďom je zbierka určená. Podarilo sa nám vyzbierať sumu 175,68€. V rámci Trnavského kraja sa vyzbierala suma...
Celý článok

Cirkus bez zvierat

Dňa 27.2.2020 k nám do školy zavítal cirkus bez zvierat. V priebehu hodiny  traja artisti svojimi kúskami a  scénkami dokázali zabaviť detského diváka od 3 do 15 rokov, dokonca aj dospelých. Scénky boli veľmi vtipné aj preto, že ich účastníkmi boli naši žiaci, ktorí rovnako asistovali pri...
Celý článok

Divadelné predstavenie Kopanec

13.2.2020 sa žiaci IX. ročníka spolu s p. uč. Suskovou zúčastnili divadelného predstavenia Kopanec v Divadle Jána Palárika v Trnave. Hra dokumentuje skutočný príbeh z nemeckej obce, ktorý sa uskutočnil v roku 2002. Traja mladí chlapci brutálne zavraždili svojho 17 ročného...
Celý článok

Školské kolo súťaže Hollého pamätník

Dňa 12.2.2020 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hollého pamätník. Odborná porota v zložení herečky Ľuby Dušaničovej, p. uč. Suskovej, p. uč. Milučkej a p. uč. Ondrejičkovej si vypočula 18 súťažných textov. Celú súťaž otvorila žiačka IV. ročníka, Hana Susková  prednesom...
Celý článok

Školské kolo Chemickej olympiády

7. februára sa na našej škole tradične uskutočnilo školské kolo Chemickej olympiády. Zúčastnili sa ho piati žiaci deviateho ročníka. Prvé miesto obsadila Paťka Ohrablová, ktorá vybojovala nielen titul úspešnej riešiteľky školského kola, ale aj postup do okresného kola. Srdečne blahoželáme! Mgr....
Celý článok

Múzeum v triede

Netradičnú hodinu dejepisu zažili piataci 16. decembra 2019. Úlohou žiakov bolo nájsť a priniesť čo najstaršie predmety, o ktorých mali zistiť zaujímavé informácie. Vystavené exponáty sme spolu umiestnili v triede a vzniklo nám tak vlastné múzeum v triede. Budík, vojenská...
Celý článok

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Termín: 19.11.2019 Počet súťažiacich: 15 Kategória: 1B Súťažiaci:  7. ročník: Nádaský, Lovecký, Hečko, Červenka 8.A: Libich, Horváth 8.B: Vu Tien, Brezina, Gašparovičová 9. ročník: Ohrablová, Kralovič, Babčan, Ondráška, Drobný, Marko   Vyhodnotenie prvých troch miest: 1....
Celý článok

Učenie bez školských lavíc - Pestrofarebné sfarbenie živočíchov

Témou dnešného stretnutia žiakov našej školy s vedeckým publicistom Dušanom Valentom bolo „Pestrofarebné sfarbenie živočíchov“. Toto zaujímavé rozprávanie bolo súčasťou cyklu podujatí Učenie bez školských lavíc. Rozprávanie bolo sprevádzané obrázkami, pohybujúcimi obrázkami, či hrami na...
Celý článok