Meniny na web

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou oznamuje

Oznam pre zákonných zástupcov - Dotácie na stravovanie

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákonov o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré menia podmienky dotácii na stravu v ŠJ. Od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na...
Celý článok

Voľné pracovné miesto v ZŠ

Základná škola s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku pre vzdelávanie žiakov druhého stupňa pre predmet slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s predmetom geografia, anglický jazyk, telesná a športová výchova, výtvarná výchova a...
Celý článok

Jarný zber papiera

Jarný zber papiera sa uskutoční  od  24.5.2021 do 28.5.2021 v čase od 13:30 do 15:45 hod.  Kontajner bude pristavený na obvyklom mieste (parkovisko pred garážou). Samotný kartón sa zbierať nebude ale noviny, letáky, časopisy a iný papier môžu byť uložené v kartónovom obale....
Celý článok

Oznam

Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, že v týždni od 3.5.2021 nie je potrebné dokladovať negatívny výsledok testu na Covid 19. Vyhlásenie o bezinfekčnosti je však zákonný zástupca naďalej povinný podať, najlepšie prostredníctvom Edupage.  pravidlá platné pre červené okresy vyhlásenie o...
Celý článok

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ ZŠ s MŠ

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pracovného miesta riaditeľa základnej školy s materskou školou: Základná škola s materskou školou, Kostolná 28, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou s predpokladaným nástupom od 1.augusta 2021 Kvalifikačné Obec Hrnčiarovce nad Parnou  Farská 37,...
Celý článok

Nástup žiakov 5.-7. ročníka na prezenčné vyučovanie

Na základe rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.4.2021 bude od pondelka 26.4.2021 obnovená prezenčná výučba na základných školách pre žiakov 5. - 7. ročníka podľa nasledovných podmienok vyplývajúcich z tohto rozhodnutia, ako aj uznesenia vlády...
Celý článok

Dôležité oznamy

Oznam

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou oznamuje, že práce na ihrisku pre žiakov sú ukončené a ihrisko je v prevádzke.
 
Spolufinancovanie projektu: 
Nadácia SPP
Nadácia Volkswagen Slovakia 
 
Boge
Škola ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Rada rodičov 
Celý článok

Projekt "Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou"

Základnej škole s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ a MŠ Hrnčiarovce nad Parnou“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os – Vzdelávanie, Investičná priorita 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
 
programu Ľudské zdroje

Viac informácií o projekte

Celý článok

Dôležité údaje

Kontakty


Kostolná 28
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

riaditeľ ZŠ  0905 507 697
riaditel.zshrnciarovce@gmail.com
 
ZŠ zborovňa 2. stupeň  0918 602 894  
ZŠ zborovňa 1. stupeň  0911 835 088  
škôlka  033/5548 123  
skolka.hrnciarovce@gmail.com  
jedáleň  0915 904 479  
výchovný poradca
susková.hrnciarovce@gmail.com
 

osoba zodpovedná za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov:
Boris Gaal  0915 751 057        gaal@osobnyudaj.sk

Celý článok

Čísla účtov

Číslo účtu - MŠ a ŠKD:

SK32 5600 0000 0011 1460 1001
 

Číslo účtu - jedáleň:

SK94 5600 0000 0011 1460 9003

 

Celý článok

Novinky v MŠ

Karneval

Už tradičný fašiangový karneval dopadol na výbornú, krásne masky a zábava nechýbali ani tento rok.
Celý článok

Koledníci

Deti zo základnej školy prišli do MŠ s pásmom kolied. Škôlkarom sa vystúpenie veľmi páčilo.
Celý článok

Novinky v ZŠ

Zbierka Biela pastelka

Dňa 14.9.2020 sa na našej škole už po tretí krát uskutočnila zbierka s názvom Biela pastelka. Túto zbierku organizuje Únia slabozrakých a nevidiacich ľudí na Slovensku. Práve týmto ľuďom je zbierka určená. Podarilo sa nám vyzbierať sumu 175,68€. V rámci Trnavského kraja sa vyzbierala suma...
Celý článok

Cirkus bez zvierat

Dňa 27.2.2020 k nám do školy zavítal cirkus bez zvierat. V priebehu hodiny  traja artisti svojimi kúskami a  scénkami dokázali zabaviť detského diváka od 3 do 15 rokov, dokonca aj dospelých. Scénky boli veľmi vtipné aj preto, že ich účastníkmi boli naši žiaci, ktorí rovnako asistovali pri...
Celý článok

Divadelné predstavenie Kopanec

13.2.2020 sa žiaci IX. ročníka spolu s p. uč. Suskovou zúčastnili divadelného predstavenia Kopanec v Divadle Jána Palárika v Trnave. Hra dokumentuje skutočný príbeh z nemeckej obce, ktorý sa uskutočnil v roku 2002. Traja mladí chlapci brutálne zavraždili svojho 17 ročného...
Celý článok

Školské kolo súťaže Hollého pamätník

Dňa 12.2.2020 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hollého pamätník. Odborná porota v zložení herečky Ľuby Dušaničovej, p. uč. Suskovej, p. uč. Milučkej a p. uč. Ondrejičkovej si vypočula 18 súťažných textov. Celú súťaž otvorila žiačka IV. ročníka, Hana Susková  prednesom...
Celý článok

Školské kolo Chemickej olympiády

7. februára sa na našej škole tradične uskutočnilo školské kolo Chemickej olympiády. Zúčastnili sa ho piati žiaci deviateho ročníka. Prvé miesto obsadila Paťka Ohrablová, ktorá vybojovala nielen titul úspešnej riešiteľky školského kola, ale aj postup do okresného kola. Srdečne blahoželáme! Mgr....
Celý článok

Múzeum v triede

Netradičnú hodinu dejepisu zažili piataci 16. decembra 2019. Úlohou žiakov bolo nájsť a priniesť čo najstaršie predmety, o ktorých mali zistiť zaujímavé informácie. Vystavené exponáty sme spolu umiestnili v triede a vzniklo nám tak vlastné múzeum v triede. Budík, vojenská...
Celý článok

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Termín: 19.11.2019 Počet súťažiacich: 15 Kategória: 1B Súťažiaci:  7. ročník: Nádaský, Lovecký, Hečko, Červenka 8.A: Libich, Horváth 8.B: Vu Tien, Brezina, Gašparovičová 9. ročník: Ohrablová, Kralovič, Babčan, Ondráška, Drobný, Marko   Vyhodnotenie prvých troch miest: 1....
Celý článok

Učenie bez školských lavíc - Pestrofarebné sfarbenie živočíchov

Témou dnešného stretnutia žiakov našej školy s vedeckým publicistom Dušanom Valentom bolo „Pestrofarebné sfarbenie živočíchov“. Toto zaujímavé rozprávanie bolo súčasťou cyklu podujatí Učenie bez školských lavíc. Rozprávanie bolo sprevádzané obrázkami, pohybujúcimi obrázkami, či hrami na...
Celý článok